skip to Main Content

Sikta AB | Bangårdsgatan 3 | 261 35 Landskrona | Jourtelefon 0707 15 76 00 | info@sikta.info

Individuell arbetsplan
Vårt uppdrag grundas på en arbetsplan som är utformad i korta och långsiktiga mål, målen undertecknas av båda parter. Arbetsplanen hjälper den boende och alla berörda i vem som skall göra vad, vilket bidrar till ett positivt slutresultat. I vårt arbetssätt använder vi oss av MI, KBT och bearbetande samtal. Arbetet dokumenteras med säkerhet i journalsystem där vi enkelt och överskådligt kan följa den boende.

Månadsrapport
Uppdragsgivaren får varje månad, eller efter överenskommelse en skriftlig rapport om helhetsbilden av den boendes situation. Den visar hur den boende klarar av att uppfylla delmålen och om något behövs tas det upp i ett extra möte. Plötsliga förändringar i den boendes situation rapporteras omgående till uppdragsgivaren. Varannan eller var tredje månad träffas alla parter i ett uppföljningsmöte där arbetsplanen omprövas och utvärderas för bästa resultat. Hur går det till att påbörja ett boende hos Sikta?

En ansökan till Siktas boende görs via remiss, telefon eller via mail. Nästa steg är ett informationsmöte med Siktas personal, uppdragsgivare samt den sökande. Det görs upp en arbetsplan som skall ligga till grund för Siktas uppdrag tillsammans med en avstämning på hur många insatstimmar som krävs. Vårt primära mål är att den som är boende hos oss ska klara av att flytta till ett eget boende vid avslutad insats. Utöver huvudmålet sätter vi upp delmål, delmålen kan bestå av att man klarar av att hålla tider, deltaga vid aktiviteter eller studera. Vår personal stödjer, motiverar och hjälper de boende i de dagliga kontakterna samt håller stödsamtal efter de boendes önskemål.

Tillsyn av de boende
När den boende flyttar in kommer den bli presenterad för sin kontaktperson som kommer bli huvudansvariga länken mot det professionella nätverket. Hur ofta den boende och kontaktpersonen träffas beror på vilket stöd den boende bedöms behöva. Arbetsplanen ger en struktur och upprättas så snart som möjligt efter det första mötet och innan inflyttningen är bestämd. Vi bedömer och utvärderar om det behövs extra individuella resurser som måste tillkomma om den boende skall klara boendet tex utökat stöd. Allt görs i samarbete med våra uppdragsgivare.

Back To Top